Regulamin Walnego Zgromadzenia Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej

§ 1

Wstęp

 1. Walne Zgromadzenie, w czasie jego trwania, jest najwyższą władzą Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej, zwanej dalej Sodalicją i stanowią je wszyscy członkowie z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 23 pkt 2: podjęcie uchwały o rozwiązaniu Sodalicji zapada bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej dwu trzecich wszystkich członków Sodalicji.
 3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyboru władz Sodalicji i zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 4. Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. Nad sprawami nieobjętymi porządkiem obrad Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu zgody przez dwie trzecie osób obecnych.

§ 2

Przepisy Ogólne

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje, nie rzadziej niż raz w roku, Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia wszystkich członków oraz osoby zaproszone, o terminie, miejscu i porządku obrad oraz przesyła niezbędne materiały na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zebrania. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu może być przekazane pocztą lub innym środkiem przekazu.
 2. W przypadku wspólnoty lokalnej zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu otrzymuje jej przewodniczący i jego obowiązkiem jest przekazanie zawiadomienia każdemu członkowi Sodalicji należącemu do wspólnoty.
 3. Każdy członek Sodalicji ma obowiązek uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście, z dopuszczeniem formy telekonferencji. Nie stosuje się reprezentacji przez pełnomocnika.

§ 3

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Stowarzyszenia lub członek Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Zebrani dokonują wyboru Komisji Mandatowej składającej się z dwóch osób.
 3. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród nieograniczonej liczby kandydatów, z wyłączeniem członków ustępujących władz.
 4. Obrady Walnego Zgromadzenia protokołuje przedstawiciel Zarządu lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą działania wymienione szczegółowo w Statucie Stowarzyszenia.

§ 5

Zakres zadań organów Walnego Zgromadzenia:

 1. Organami Walnego Zgromadzenia są:
  1. Przewodniczący, który kieruje przebiegiem i pracami zebrania, a w szczególności:
   1. sprawdza listę obecności, następnie stwierdza na tej podstawie, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał,
   2. przedstawia zebranym porządek obrad oraz przyjmuje i przedstawia wnioski w sprawie jego zmian i uzupełnień,
   3. zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad,
   4. prowadzi zebranie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad,
   5. ustala teksty uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i przekazuje do zapisu protokolantowi,
   6. zarządza przeprowadzenie wyborów do Komisji Mandatowej (2 osoby), w razie takiej konieczności,
   7. sprawdza i podpisuje protokół Walnego Zgromadzenia,
   8. wnioski formalne poddaje każdorazowo pod głosowanie zebranych.
  2. Komisja Mandatowa, do której obowiązków należy:
   1. sprawdzenie listy obecności przed głosowaniem,
   2. przygotowanie kart do głosowania,
   3. zbieranie głosów zgodnie z listą obecności oraz obliczanie, a także podejmowanie decyzji, co do ważności oddanych głosów,
   4. ogłaszanie wyników każdego głosowania,
   5. stwierdzenie, iż wybory do władz Sodalicji zostały przeprowadzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. Komisja Mandatowa równocześnie pełniąca funkcję Komisji Wyborczej w przypadku określonym w § 14 Statutu, do której obowiązków należy:
   1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów ,
   2. sporządzanie alfabetycznej listy proponowanych kandydatów.
 2. Członkowie Komisji nie mogą kandydować do władz Sodalicji.
 3. Z obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 6

Prowadzenie wyborów

 1. Walne Zgromadzenie wybiera zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: Przewodniczącego Stowarzyszenia i Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Kandydatów do władz mogą zgłaszać wszyscy członkowie Sodalicji obecni na Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim uzyskaniu zgody kandydata, w przypadku nieobecności kandydata wymagana jest zgoda pisemna.
 3. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Komisja Wyborcza,
  1. osoba zgłaszająca pisemnie umieszcza nazwisko kandydata na karcie zgłoszenia i potwierdza ten fakt swoim własnoręcznym podpisem,
  2. każdy członek obecny na zebraniu może zgłosić dowolną liczbę kandydatów

§ 7

Wybory Przewodniczącego Stowarzyszenia

 1. Przewodniczący Stowarzyszenia wybierany jest na okres trzech lat, z grona członków Sodalicji
  1. na liście kandydatów na Przewodniczącego Stowarzyszenia powinno się znaleźć co najmniej jedno
   nazwisko,
  2. na karcie do głosowania z listą kandydatów na Przewodniczącego Stowarzyszenia należy skreślić
   taką liczbę kandydatów, by na liście pozostało co najwyżej jedno nazwisko,
  3. w przypadku skreślenia zbyt małej liczby kandydatów głos będzie nieważny.
 2. O wyborze na Przewodniczącego Stowarzyszenia decyduje liczba otrzymanych głosów. Wymagana jest bezwzględna większość ważnie oddanych głosów.
 3. W przypadku równej liczby głosów wprowadza się głosowanie uzupełniające, w którym do wyboru konieczne jest uzyskanie zwykłej większości głosów.

§ 8

Wybory do Zarządu Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie na okres trzech lat, spośród członków Sodalicji w liczbie czterech członków.
 2. Na liście kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia powinny się znaleźć co najmniej cztery nazwiska.
 3. Głos jest ważny, jeżeli został oddany przez osobę uprawnioną, a na karcie do głosowania zostało chociaż jedno nieskreślone nazwisko.
 4. W przypadku zgłoszenia większej od wymaganej liczby kandydatów tj. ponad cztery osoby, na karcie do głosowania należy skreślić co najmniej tyle nazwisk, aby pozostawały co najwyżej cztery nazwiska. W przypadku skreślenia zbyt małej liczby nazwisk głos będzie nieważny.
 5. O wyborze decyduje liczba otrzymanych głosów, wymagane jest więcej niż połowa ważnie oddanych głosów.
 6. W przypadku równej liczby głosów wprowadza się głosowanie uzupełniające, w którym do wyboru konieczne jest uzyskanie zwykłej większości głosów.
 7. Jeśli w głosowaniu nie zostanie wybrana odpowiednia liczba osób, z listy kandydatów skreśla się osobę lub osoby, które uzyskały najmniejszą liczbę głosów i kontynuuje się głosowanie.
 8. Jeśli wybory nie zostały zakończone, a na liście kandydatów nie zostało żadne nazwisko, rozpoczyna się ponowne zgłaszanie kandydatów.

§ 9

Przepisy Końcowe

 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 2. Protokół powinien zawierać: datę i miejsce obrad, streszczenie wypowiedzi dyskutantów, treść podjętych uchwał, wniesione zastrzeżenia oraz treść zgłoszonych wniosków i postulatów.
 3. Do protokołu dołącza się sprawozdania przygotowane na Walne Zgromadzenie.
 4. Do protokołu załącza się listę obecności członków wraz z podpisami oraz protokoły z czynności komisji oraz inne niezbędne materiały.
 5. Obrady Walnego Zgromadzenia mają charakter zamknięty, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
 6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Walnego Zgromadzenia Sodalicji.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia