Misja

Wraz z ożywieniem kultu Królowej Jadwigi jej kanonizację poprzedziły liczne dzieła, do których należy powołanie do życia przez ks. Biskupa Sandomierskiego Wacława Świerzawskiego w 1996 r. w Krakowie świeckiego stowarzyszenia wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego pod wezwaniem Sodalicja, wówczas jeszcze Bł. Jadwigi Królowej.

Kościelną osobowość prawną uzyskała Sodalicja dekretem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Franciszka Macharskiego 25 marca 1998 r. Zadaniem członka Sodalicji jest troska o pogłębienie własnej więzi z Chrystusem przez wiarę światła, świadomą i żarliwą oraz przez ewangelizację czyli budowanie wspólnoty Kościoła.

Święta Jadwiga Królowa uczy nas, jak osoba świecka – niezależnie od swego stanu społecznego – winna spełniać się w uległości Bożym nakazom, zarówno w życiu prywatnym jak działalności publicznej czy zawodowej. Śladem Świętej Królowej chcemy łączyć codzienną pracę z modlitwą i stałą więzią z Bogiem. Symbolem tego jest ewangeliczna postawa rozmodlonej Marii i czynnej Marty.

Członkowie Sodalicji dążą do tego przez pogłębione życie sakramentalne uczestnicząc we mszy świętej, także w ciągu tygodnia, szczególnie 17 dnia każdego miesiąca, jeśli to możliwe w Katedrze Wawelskiej przy Krzyżu św. Jadwigi. Członek Sodalicji powinien znaleźć czas na codzienne czytanie Pisma Świętego, katechizmu lub lekturę innych tekstów religijnych. Dobrze jest gdy modli się odmawiając brewiarz. Z codzienną modlitwą staramy się też łączyć intencje, które otaczała troską św. Jadwiga Królowa: za szukających Boga, za dzieła pod patronatem świętej Królowej, za szkoły i uczelnie katolickie, w intencji ewangelizacji i duchowieństwa, za sprawujących władzę, za matki oczekujące potomstwa i poczęte dzieci, za młodzież i jej katolickie wychowanie.

Szczególnym rysem świadectwa członków Sodalicji jest szeroko pojęta kultura, sztuka i nauka, w duchu apostolstwa prawdy, piękna i dobra.