Reguła

Zadaniem członka Sodalicji jest troska o pogłębianie własnej więzi z Chrystusem. Wspólnota zamierza realizować ten cel poprzez wiarę światłą, świadomą i żarliwą m. in. przez codzienne czytanie brewiarza lub Pisma Świętego oraz pogłębianie znajomości encyklik papieskich i aktualnego nauczania Kościoła, zwłaszcza Katechizmu i innej lektury duchowej.

Drugi zakres działań to ewangelizacja, która ma na celu budowanie wspólnoty kościoła. Poza codzienną modlitwą w intencjach, o które troszczyła się św. Jadwiga uczestnicy spotykają się na mszy świętej 8 dnia każdego miesiąca na Wawelu, a także odbywają zebrania formacyjne pod opieką Sióstr Zgromadzenia Świętej Jadwigi Królowej.

Sodalicja podejmuje też realizację wspólnych bieżących zadań. Należy do nich szczególnie troska o kulturę katolicką w najszerszym znaczeniu, jak np.: rozpowszechnianie wartości katolickich w oparciu o rys charyzmatu św. Jadwigi Królowej.