Wezwania

1. Święta Jadwigo domagająca się pełnego naprawienia krzywd,
spraw, abyśmy nie ograniczali się do wynagrodzenia krzywd tylko w dziedzinie materialnej.

2. Święta Jadwigo Królowo, wrażliwa na potrzeby bliźnich,
naucz nas widzieć w braciach naszych potrzebującego Chrystusa.

3. Święta Jadwigo, godząca zwaśnionych,
naucz nas, abyśmy zdecydowanie dbali o zgodę i miłość w naszych rodzinach.

4. Święta Jadwigo, całkowicie wierna idei krzewienia Prawdy i Miłości,
spraw abyśmy byli zdolni do poświęceń w wykonywaniu obowiązków naszego powołania.

5. Święta Jadwigo, rezygnująca z własnych zamiarów dla Dobra Kościoła i Narodu,
naucz nas kierować odpowiednio naszymi sercami.