Wezwania generała Hallera

WEZWANIA DO ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI
gen. Józefa Hallera 1938

Święta Królowo Jadwigo – módl się za nami!
– wierna córo Boża – módl się za nami!
– z Bogiem w modlitwie złączona – módl się za nami!
– wzorowa małżonko królewska – módl się za nami!
– dbająca o biednych poddanych – módl się za nami!
– fundująca kościoły i klasztory – módl się za nami!
– apostołko wiary Chrystusowej – módl się za nami!
– odnowicielko Akademii Krakowskiej – módl się za nami!
– opiekunko studiującej młodzieży – módl się za nami!
– szerzycielko pokoju – módl się za nami!
– przez potwarze doświadczona – módl się za nami!
– patronko Polski – módl się za nami!

Abyśmy wiernie stali przy wierze Chrystusowej – módl się za nami!
– abyśmy prowadzili cnotliwe życie – módl się za nami!
– aby Naród polski zjednoczył się w Chrystusie – módl się za nami!
– aby nasze rodziny były wzorem życia chrześcijańskiego – módl się za nami!
– abyśmy czcili i szanowali Najświętszą Pannę jako Matkę Bożą i Królową Polski – módl się za nami!
– abyśmy zbawiennie znosili wszystkie dolegliwości i cierpienia – módl się za nami!
– abyśmy kierowali się Bogiem we wszystkich poczynaniach – módl się za nami!

W. Módl się za nami Królowo Jadwigo
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Boże, Tyś Królową Jadwigę nauczył jak całym sercem przejść od radości światowych do pokornego naśladowania Twego krzyża; spraw abyśmy przez Jej zasługi uczyli się deptać przemijające rozkosze świata i wszystkie nasze przeszkody zwyciężać w objęciach Twego krzyża. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.