Henryk z Brzegu zwany Bitterfeld

z listu dedykacyjnego do Królowej Błogosławionej Jadwigi

(…) Ponieważ w gorliwości swojej, Najjaśniejsza Pani, z zapałem trwacie przy Bożych obowiązkach i gorąco troszczycie się o zdobycie najwyższej pobożności, przeto (…) nie znajduję nic milszego do zaofiarowania jak przedstawienie Wam (…) stanu najwyższej doskonałości, która polega przede wszystkim na kontemplacji rzeczy boskich. (…) kontemplacja jest celem wszystkich naszych działań, przeto zachodzi potrzeba, żeby wszystkie poczynania życia aktywnego kierowały się do tego celu. (…) Nie można (…) postawy kontemplacyjnej oddzielić od aktywnej, ponieważ są to dwie siostry: Marta działająca i Maria uprawiająca kontenplację.(…) Pochwalam królową odwiedzającą ubogich, wspierającą nieszczęśliwych, wyzwalającą uciśnionych, kierującą sługami, zajętą każdą pojedynczą sprawą, lecz nie mniej pochwalam królową błagającą w modlitwach Boga, (…) wszystko odnoszącą do Boga, dla Jego chwały biorącą na swe barki ciężkie trudy, żarliwie miłującą sprawiedliwość, szanująca umiłowanie czystości. Wszystko to bowiem od Boga wychodzi, gdy jest objęte należytym porządkiem i zmierza do szlachetnego celu, gdy poszczególne czynności kończą się albo pożytkiem bliźniego, albo chwałą Bożą.(…)